ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਜ਼ੂਮ

SG-ZCM8050NS-O

SG-ZCM2090ND-O

SG-ZCM2050ND-O 600m ICR(ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ)+ਲੇਜ਼ਰ8W

SG-ZCM2042NL

SG-ZCM8050NS-O

SG-ZCM2090ND-O

SG-ZCM2050ND-O 580m ICR(ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ)+ਲੇਜ਼ਰ8W

SG-ZCM2042NL

SG-ZCM3050ND-OG

SG-ZCM2068ND-O

SG-ZCM2050ND-O